Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu   
I.   
Úvodní ustanovení    

 1. Obchodní podmínky pro Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ 60555980, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy o nákupu zboží (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese ucebnice.vim-jmk.cz (dále jen „webová stránka“) prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).   
 2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součástí kupní smlouvy. Od těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit výslovným ujednáním v kupní smlouvě, jež má přednost před těmito obchodními podmínkami.   
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.   
 4. Prodávající si vyhrazuje právo měnit nabídku zboží v závislosti na změně ceny ze strany dodavatele a v závislosti na dostupnosti nabízeného zboží.   

II.   
Uzavření kupní smlouvy    

 1. Veškerá prezentace zboží umístěného na webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a nejedná se o nabídku ve smyslu ust. § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.   
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně uvedení ceny zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.   
 3. U zboží, které prodávající prodává v rámci své hlavní činnosti, jsou ceny zboží konečné a neobsahují DPH. Zbožím nabízeným v rámci hlavní činnosti prodávajícího se rozumí zejména učebnice a toto zboží jsou oprávněny nakupovat pouze školy a školská zařízení, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.   
 4. U zboží, které prodávající prodává v rámci své doplňkové činnosti, jsou ceny zboží uvedeny včetně DPH v příslušné zákonné sazbě. Nakupovat zboží v rámci doplňkové činnosti prodávajícího je oprávněn jakýkoliv subjekt.   
 5. Webové rozhraní obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, jež platí v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Při dodání zboží mimo území České republiky budou náklady spojené s balením a dodáním zboží určeny individuálně.   
 6. Při objednání zboží je kupující povinen vyplnit objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:   
a) objednávaném zboží (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),   
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží a požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a   
c) nákladech spojených s dodáním zboží   
(dále společně jen jako „objednávka“).   
 1. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího opravovat chyby. Prodávající při vyřízení objednávky jedná v dobré víře v pravost údajů zadaných při objednávce.  
 2. Za odeslání objednávky se považuje takové právní jednání kupujícího, kterým nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.   
 3. Prodávající obdržení objednávky neprodleně potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).   
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, například písemně či telefonicky.   
 5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem doručení přijetí objednávky, jež je prodávajícím zaslána na elektronickou adresu kupujícího.   
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky.   
 7. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací pozměněné nabídky kupujícím prostřednictvím elektronické adresy kupujícího.   
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.   

III.   
Kupní cena a platební podmínky    

 1. Kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostním převodem na základě faktury, popř. hotově při převzetí zboží.   
 2. Pokud nebude v kupní smlouvě stanoveno jinak, jsou náklady za dopravné stanoveny částkou 220 Kč. Případné navýšení této částky o zákonnou sazbu DPH se řídí čl. II, bod 3 a 4 obchodních podmínek.   
 3. Pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. II. odst. 10 obchodních podmínek, je prodávající oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.   
 4. Pokud je nabízené zboží ve slevě, vyhrazuje si prodávající právo stornovat objednávku daného zboží bez jakékoliv sankce.   
 5. V případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem je kupující povinen uvést při platbě příslušný variabilní symbol dle objednávky.   
 6. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu bezhotovostním převodem je splněn připsáním dané částky na bankovní účet prodávajícího.   

IV.   
Odstoupení od kupní smlouvy    

 1. V případě, že je kupující spotřebitel, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání jeho několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.   
 2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího: Hybešova 15, Brno, 602 00. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. VII. obchodních podmínek.   
 3. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od kupní smlouvy na elektronickou adresu kupujícího.   
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto čl. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.   
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 tohoto čl. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to hotově v sídle prodávajícího nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího uvedený v objednávce nebo v odstoupení od smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.   
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.   
 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.   

V.   
Přeprava a dodání zboží   

 1. Převzetí zboží je možné osobním odběrem v sídle prodávajícího na adrese: Hybešova 15, Brno, 602 00, nebo za využití služeb přepravce, či v rámci služeb České pošty, s.p.   
 2. Při dodání zboží kupujícímu s využití služeb přepravce nebo České pošty, s.p. je kupující povinen zboží převzít.   
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.   
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.   

VI.   
Práva z vadného plnění    

 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v trvání 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady zboží a nevztahuje se na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím, nesprávnou manipulací či nesprávným skladováním zboží.   
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).   
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady, zejména, že v době převzetí: 
  a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li taková ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce zboží popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
  b) se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
  c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
  d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
  e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla tzv. reklamací. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.   
 4. Prodávající oznámí kupujícímu nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží, zda bude žádosti o uplatnění práva z vadného plnění vyhověno či nikoliv a z jakých důvodů.   

VII.   
Doručování    

 1. Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, veškeré písemnosti sepsané prodávajícím nebo kupujícím musí být doručeny poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé smluvní strany a považují se za doručené okamžikem jejich dodání druhé straně prostřednictvím poštovního přepravce.   
 2. Za doručenou se považuje i písemnost, jejíž převzetí bylo adresátem odmítnuto, která nebyla vyzvednuta v úložní době, nebo která se vrátila jako nedoručitelná.   
 3. Smluvní strany mohou korespondenci týkající se objednávek vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.   

VIII.   
Ochrana osobních údajů    

 1. Informační povinnost dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.4.2016, týkající se zpracování osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy a pro účely plnění zákonných povinností, plní prodávající v dokumentu s názvem „Informace o zpracování osobních údajů“, dostupném na webové stránce prodávajícího: www.vim-jmk.cz  .   
 2. Prodávající se jako správce osobních údajů zavazuje nakládat s osobními údaji kupujících v souladu s obecně platnými právními předpisy. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.   

IX.   
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran    

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až zaplacením celé kupní ceny.   
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.   
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, která dále vykonává kontrolu dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.   
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě zřizovací listiny a živnostenského oprávnění, kontrolu v této oblasti provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.   

X.   
Závěrečná ustanovení    

 1. Pokud by bylo některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stalo v budoucnu, použije se namísto takových neplatných či neúčinných ustanovení takové platné a účinné ustanovení, jež se svým smyslem a obsahem nejvíce blíží ustanovení neplatnému či neúčinnému. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ustanovení ostatních ani těchto obchodních podmínek jako celku.   
 2. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.   
 3. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.   
 4. Otázky těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/20102 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.   
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání prodávajícím.   

V Brně dne 1. 9. 2020   
© Vzdělávací institut pro Moravu